Photos From the Final Seven of Stud 8

                                                 SEAT 1: MATT GRAPENTHIEN - 231,000

                                                 SEAT 1: MATT GRAPENTHIEN - 231,000

                                                                  SEAT 2: TONY MA - 280,000

                                                                  SEAT 2: TONY MA - 280,000

                                                    SEAT 3: ALEX FERRARI - 85,000

                                                    SEAT 3: ALEX FERRARI - 85,000

                                                               SEAT 4: DUKE VIVEROS - 22,000

                                                               SEAT 4: DUKE VIVEROS - 22,000

                                                  SEAT 5: RONALD SCHIFFMAN - 90,000

                                                  SEAT 5: RONALD SCHIFFMAN - 90,000

                                                                 SEAT 6: DON MCNAMARA - 30,000

                                                                 SEAT 6: DON MCNAMARA - 30,000

                                                                           SEAT 7: RANDY HOLLAND - 16,000

                                                                           SEAT 7: RANDY HOLLAND - 16,000