The Top Five Stacks To Start the Day 2

                                                                ANTHONY REATEGUI - 1,470,000

                                                                ANTHONY REATEGUI - 1,470,000

                                                                            GENO RAMAN   1,300,000

                                                                            GENO RAMAN   1,300,000

                                                                ANDREY PLOTNIKOV - 1,270,000

                                                                ANDREY PLOTNIKOV - 1,270,000

                                                                           GREG PARYANI - 1,170,000

                                                                           GREG PARYANI - 1,170,000

                                                            JAODISH VASWANI - 1,070,000

                                                            JAODISH VASWANI - 1,070,000